Správa majetku

 

Společnost 4-Majetková, a.s. zajišťuje správu majetku nejenom pro Městskou část Praha 4, ale i pro komerční subjekty, zejména SVJ. Společnost 4-Majetková, a.s. nabízí komplexní správu nemovitostí.

 

Technická správa

 

 • odstranění havárií a provádění nejnutnějších zásahů tak, aby nedocházelo ke vzniku škody nebo ke zvyšování jejího rozsahu,
 • provedení předepsaných zkoušek, kontrol a revizí technických zařízení umístěných ve společných částech domu, odstraňování závad zjištěných při těchto zkouškách včetně zprávy o odstranění,
 • dodávky služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí domu včetně přihlášení či přehlášení poměrových měřidel u příslušných dodavatelů služeb a zajištění odečtů,
 • běžnou komunikaci s vlastníky jednotek,
 • vedení a archivaci dokumentace (projektová, revizní zprávy, pasporty domu atp.) ke správě domu po dobu provádění správy,
 • zdokumentování škodní události a předání podkladů pojišťovně,
 • informování zadavatele o dlouhodobých výlukách dodávek vody, tepla, elektřiny a plynu,
 • po dohodě se společenstvím a dle technického stavu nemovitosti předkládání návrhů na případné velké opravy, úpravy, rekonstrukce, či modernizace a investice v domě na následující kalendářní rok s předpokládanými náklady nad 100.000,- Kč
 • harmonogram realizace schválených akcí spolu s odhady nákladů,
 • podklady pro výběrová řízení na rekonstrukce, modernizace a investice v domě,
 • havarijní (nepřetržitou) službu – nadstandard

 

Ekonomické činnosti

 

 • sestavení předpisu úhrad za užívání bytových jednotek i nebytových jednotek včetně předpisu záloh na úhrady za služby spojené s užíváním jednotky, s možností úhrad přes SIPO, bankovním příkazem, či poštovní poukázkou,
 • rozúčtování nákladů na služby mezi jednotlivé vlastníky jednotek, kontroly plateb vlastníků bytových, příp. nebytových jednotek,
 • zasílání (elektronickou poštou) přehledů neplatičů ze strany členů společenství, a to vždy do 20. dne každého měsíce včetně již vyhotovených upomínek,

 

Účetnictví

 

 • zajišťování podkladů pro účetnictví a zajišťování jeho vedení pro zadavatele v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“),
 • vedení a archivace účetních dokladů v aktuálním roce, po účetní závěrce předání účetních dokladů společenství k archivaci (předání účetních dokladů bude provedeno na základě předávacího protokolu podepsaného oběma stranami).

 

Všeobecné informace

 

 • společnost 4-Majetková, a.s. má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti z provozu ve výši 25 000 000 Kč bez DPH
 • společnost 4-Majetková, a.s. má dále uzavřenu smlouvu o poskytování havarijních a servisních služeb
 • společnost 4-Majetková, a.s. nese odpovědnost za smluvně vázané partnerské společnosti a jejich výběr

 

Ceník nabízených služeb od 1.1.2024

 

Činnosti příkazníka dle čl. IV. Smlouvy, odst. 4.1. a 4.2.

 • Zabezpečení technické správy v rozsahu odst. 4.1. smlouvy        132,80 Kč / jedn./měs
 • Předpis nájmu v rozsahu odst. 4.2 smlouvy                                     155,-    Kč / jedn./měs
 • Vedení účetnictví v rozsahu odst. 4.3. smlouvy                              121,80 Kč / jedn./měs

Výsledná cena správy je odvislá na počtu jednotek v objektu.

 

Činnosti dle čl. IV. smlouvy, odst. 4.3.

 • Zpracování mezd                                                                            276,80 Kč / 1 mzda
 • Nakládání s účtem SVJ                                                                   690,60 Kč / měs
 • Vypracování daňového přiznání                                               383,80 Kč / rok
 • Vyhotovení výroční zprávy                                                        383,80 Kč / rok

 

Ostatní činnosti uvedené v čl. IV., odst. 4.3. budou prováděny na základě objednávky, kde bude uveden rozsah požadovaných prací včetně výše odměny.

 

Ceny uvedené výše jsou ceny bez DPH. K ceně služby bude připočítána aktuální výše DPH. V případě změny sazby DPH ze současných 21% bude výše odměny adekvátně upravena.

Havarijní služba

Tel.: +420 273 134 968 (PO, ST 8:00-18:00; ÚT, ČT 8:00-16:00; PÁ 8:00-12:00)
Tel.: +420 222 222 328 (mimo úřední hodiny, víkendy, svátky)

Adresa

4-Majetková, a.s.
Plamínkové 1592/4
14000 Praha 4

E-mail: info@4-majetkova.cz
Tel.: +420 273 134 968

Newsletter

© 2018 4-Majetková, a.s. | Všechna práva vyhrazena.